Regulamin

Regulamin sklepu

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym KP Pure Form działającym pod adresem www.sklep/kppureform.pl zwanym dalej sklepem internetowym.
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż stojaków na kwiaty i kwietników.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym, w oparciu o zapisy ustawy Kodeks Cywilny
 4. Sprzedającym jest firma Katarzyna Piotrowiak Pure Form z siedzibą w Ptakowice 42-674, ul. Reptowska 68, o numerze NIP 626-267-42-63, REGON 366914251, zwana dalej KP Pure Form
 5. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Adres Sprzedającego: Ptakowice 42-674, ul. Reptowska 68

Adres mailowy:kontakt@kppureform.pl

Numer telefonu: 608 450 910

Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A.    56 1050 1386 1000 0092 4867 9640

 

INFORMACJE O PRODUKTACH

 

 1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów lub kolorystyki.
 2. Zdjęcia sprzedawanych produktów mają charakter jedynie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.
 3. Kwietniki są autorstwa KP Pure Form i są produkowane w Polsce.

 

ZASADY ZAMAWIANIA

 

 1. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczna Rejestracja.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Klienta aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 3. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w 6 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. W przypadku, gdy przed otrzymaniem wiadomości, o której mowa w  6 Klient dokona zapłaty za Towar – Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.
 10. Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą przelewu internetowego na podany numer konta bankowego. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki, jeśli takie są podane.
 2. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej do Klienta na adres podany w zamówieniu w terminie wskazanym w opisie produktu licząc od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia. Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.
 3. Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako przesyłka kurierska. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.
 4. Możliwa jest opcja odbioru osobistego zamówienia z siedziby firmy KP Pure Form. W celu ustalenia terminu odbioru wskazany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
 • przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
 • przelewem natychmiastowym za pośrednictwem płatności Shoper (Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)
 1. Koszty dostawy są wskazywane w koszyku w czasie składania Zamówienia oraz są zróżnicowane dla różnych sposobów dostawy.
 2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, wskazane jest sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia:
 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

 – Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

6. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności należy sporządzić notatkę ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń należy sporządzić  protokół uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki. Notatka ta będzie podstawą do zwrotu lub reklamacji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny, chyba że strony ustaliły inaczej.
 2. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego.
 3. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta.
 4. Zwrot dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym regulaminie.
 5. Zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 7. Klient powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. W przypadku niedopełnienia przez Klienta warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia- zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Klienta zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.
 9. Wzór oświadczenia dostępny jest na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: kontakt@kppureform.pl
 10. Jeżeli towar zostanie zwrócony zgodnie z niniejszym regulaminem, Sprzedający zwraca uiszczoną cenę zakupionego towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru.

 

REKLAMACJE

 

 1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru pozbawionego wad. W przypadku gdy Klient stwierdzi wadę otrzymanego towaru przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedającego, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:kontakt@kppureform.pl
 3. Reklamacja powinna wskazywać okoliczności związane z jej złożeniem, w szczególności opis, datę wystąpienia niezgodności towaru z umową sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania. Powinna także zawierać dane kontaktowe zgłaszającego Klienta.
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów (czytaj: Instrukcja użytkowania )
 6. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sprzedający dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości i jak najlepiej oddawały ich wygląd rzeczywisty.
 7. Każdy produkt sprzedawany przez KP Pure Form jest ręcznie robiony dlatego poszczególne egzemplarze danej serii mogą się nieznacznie różnić swoimi wymiarami.
 8. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji sklep KP Pure Form odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym KP Pure Form są projektowane oraz tworzone przez Sprzedającego w Polsce.

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne do zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedającego.
 2. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r.Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu KP Pure Form.
 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl